Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 3.1.2020.

Natječaj za radno mjesto koncertnog majstora

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE SPLIT

Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 10.  Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći natječaj:

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 4 godine uz probni rad od 

šest (6) mjeseci na radno mjesto

KONCERTNI MAJSTOR -1 izvršitelj

Uvjeti:

  • MAG/VSS, iz umjetničkog područja, Glazbena akademija-odsjek violine
  • 2 godine radnog iskustva
  • položena audicija

Uz prijavu potrebno priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje jedna godina radnog iskustva. Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju).

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji dostave pravodobne i potpune prijave, provest će se postupak polaganja audicije radi provjere posebnih sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Detalji o postupku audicije bit će objavljeni na web stranici i na oglasnoj ploči HNK Split.

Za kandidata koji ne pristupi audiciji smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti ne temelju kojih ostvaruju pravo prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (koncertni majstor)“.

Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, dok će kandidati/kinje koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.