Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 29.2.2020.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 41. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 9. i 11.  Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći: NATJEČAJ

     za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto:

 

 1. II FLAUTA + PICCOLO –1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme uz probni rad od 6   mjeseci

           Uvjeti:

 • MAG/VSS iz umjetničkog područja, glazbena akademija, studij flaute,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položena audicija.

 

 1. DRUGI KLARINET (ES KLARINET) - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

            Uvjeti:

 • MAG/VSS iz umjetničkog područja, glazbena akademija, studij klarineta,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položena audicija.

 

 1. PRVA VIOLINA/TUTTI - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

            Uvjeti:

 • MAG/VSS iz umjetničkog područja, glazbena akademija-odsjek violina,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položena audicija.

 

 1. DRUGA VIOLINA/TUTTI - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

            Uvjeti:

 • MAG/VSS iz umjetničkog područja, glazbena akademija-odsjek violina,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položena audicija.

 

          

            Prijavi priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje jedna godina radnog iskustva. Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju.

 

            Za kandidate prijavljene na natječaj, koji dostave pravodobne i potpune prijave, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja provest će se postupak polaganja audicije. Detalji o postupku audicije bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči HNK Split najmanje pet dana prije održavanja iste.

 

            Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi audiciji smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

      Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

 

            Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti ne temelju kojih ostvaruju pravo prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

      U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

      Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, obvezni su uz gore traženu dokumentaciju iz ovog natječaja, priložiti i rješenje ili potvrdu nadležnog državnog tijela o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

 

      Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (naziv radnog mjesta)“.

 

      Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

 

      U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti HNK Split pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

      O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, dok će kandidati/kinje koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.