Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 8.2.2020.

Natječaj o zakupu prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18) i članaka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Splita 30/12), te Odluke intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split br.: 01-262/20. od 05. veljače 2020. godine, intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split raspisuje JAVNI NATJEČAJ o zakupu poslovnog prostora u Hrvatskom narodnom kazalištu Split

 

1. Daje se u zakup poslovni prostor ukupne površine cca. 60 m2 i to položen na prvom katu sjeveroistočnog dijela zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Split sa svim svojim pripadnostima (u daljnjem tekstu: prostor).

 

Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Prostor za zakup djelomično je namješten. Svako novo uređenje prostora moguće je isključivo uz suglasnost Zakupodavca.

Poslovni prostor nalazi se u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, Trg Gaje Bulata 1, Split.

Traži se:

- priprema i usluživanje kvalitetne hrane i pića u prostoru u zakupu,

- mogućnost catering usluge,

- obvezno radno vrijeme,

- povlaštene cijene svih ugostiteljskih usluga za potrebe Zakupodavca.

 

Uz ugostiteljske usluge i svi ostali dodatni sadržaji (kulturno umjetnički programi, kao i izbor glazbe koja će se nuditi u prostoru u zakupu) moraju biti usuglašeni sa Zakupodavcem.

 

2. Poslovni prostor daje se u zakup na 5 (pet) godina

Zakupnina se počinje plaćati sukladno roku utvrđenom ugovorom, ali ne prije od 01. listopada 2020. godine.

Početak obavljanja djelatnosti definirat će se ugovorom o zakupu, ali ne prije 01. listopada 2020. godine.

 

3. Početni iznos mjesečne zakupnine za navedeni prostor iznosi 6.142,50 kn (plus PDV).

Troškovi režija nisu uračunati u iznos mjesečne zakupnine.

 

3.1. Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke ne može se dati u podzakup.

 

4. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovni prostor imaju sve fizičke osobe i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

 

4.1. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Osobe iz ove točke natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

 

Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na naprijed navedeno pravo prednosti, a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najvišeg ponuđenog iznosa zakupnine. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najvišeg ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća najviši ponuđeni iznos zakupnine U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju status hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, Ugovor o zakupu zaključit će se s onim ponuditeljem koji je imao najpovoljniju inicijalnu ponudu. Ukoliko je više ponuditelja sa statusom hrvatskog branitelja ponudilo isti iznos zakupnine, Ugovor o zakupu zaključit će se s onim ponuditeljem čija je ponuda ranije zaprimljena.

 

5. Povjerenstvo neće razmatrati ponude, odnosno prijave:

- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Splita zbog neispunjenih dospjelih obveza - fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava;

- pravnih osoba koje nisu solventne;

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnoga natječaja.

 

6. Svi ponuđači dužni su položiti jamčevinu u iznosu 3 mjesečne zakupnine na žiro račun Hrvatskog narodnog kazališta Split, OTP banka d.d. / HR7124070001100579787 kod OTP banke d.d. te dostaviti dokaz o uplaćenoj jamčevini (original).

 

7. Ponuda, koja mora biti vlastoručno potpisana, obvezno sadrži:

- osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskoga registra za pravne osobe i slično);

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašenog u javnom natječaju

 

Uz ponudu ponuditelj obvezno treba dostaviti:

  • presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu;
  • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je račun otvoren, za povrat jamčevine;
  • izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu - obrtnika), odnosno izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu) i da se bavi ugostiteljskom djelatnošću minimalno 3 godine;
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana;
  • potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Splita o nepostojanju dospjelih i nepodmirenih obveza s osnove potraživanja Grada Splita, ne stariju od 3 mjeseca od dana izdavanja;
  • izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podatke o solventnosti ili potvrdu nadležnoga tijela da podatke nije u mogućnosti dostaviti, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja (samo za pravne osobe);
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
  • ovjerenu izjavu ponuditelja od strane javnog bilježnika o prihvaćanju svih uvjeta zakupa te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup;
  • za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 4.1. ovog natječaja - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 4.1. ovog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da nema u zakupu drugi poslovni prostor, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren (uvjet točke 4.1. ovog natječaja).

 

Ponuda i svi prilozi moraju biti uvezani.

 

8. Ponude za sudjelovanje u ovome javnom natječaju podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARAJ" ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave  natječaja.

9. Ponuđači mogu doći razgledati prostor u radno vrijeme tijekom trajanja roka za podnošenje prijava, uz prethodnu najavu na mob. 098/335-008.

10. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Split, Gaje Bulata 1, (Plavi salon) dana 28. veljače 2020. godine u 10:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

11. Hrvatsko narodno kazalište Split zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu.

12. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ako dva ili više ponuđača ponude istu najvišu zakupninu, Povjerenstvo će pozvati te ponuđače da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

13. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19).

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

Ponuđačima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako ponuđač čija je ponuda prihvaćena odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuđač za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu do iznosa 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

14. Ponuđači će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

15. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora otvara i razmatra ponude, odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnoga natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje ni jedne ponude.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnoga prostora, donosi intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split.

16. Na odluku se može izjaviti prigovor u roku 8 dana od dana dostave iste.

17. U povodu preispitivanja Odluke, odluka se može izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan. Odluka o prigovoru je konačna.

18. Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči HNK Split i na web stranici HNK Split www.hnk-split.hr i kao obavijest o raspisanom natječaju u „Slobodnoj Dalmaciji“.

 

Broj: 01-266/20.

 

Split, 05. veljače 2020. godine

Intendant

 

 

Srećko Šestan

Oglašeno dana 08. veljače 2020. godine