Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 11.11.2019.

Natječaj za radno mjesto čistačice

Na temelju članka 41. stavka 3. i članka 46. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) i članka 9. i 10.  Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći natječaj:

za popunjavanje radnog mjesta:

  1. ČISTAČICA –1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 

      jedan (1) mjesec

 

      Uvjeti:

  • NKV

 

            Prijavi priložiti:

  • životopis,
  • preslik svjedodžbe o završenom školovanju.

 

   

      Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

 

            Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti ne temelju kojih ostvaruju pravo prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Kandidati/kinje koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor radi provjere sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Poziv na razgovor bit će objavljen na web stranici HNK Split najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

            Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao prijavu.

 

      U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

      Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (čistačica)“.

 

      Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

 

      U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti HNK Split pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

      O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, dok će kandidati/kinje koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.