Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 16.8.2019.

Natječaj za imenovanje poslovnog ravnatelja, ravnatelja opere, ravnatelja drame, ravnatelja baleta i upravitelja tehnike

U skladu s člancima  33.-38. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split, intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split raspisuje:

NATJEČAJ

 

 

za imenovanje:

 

1.  POSLOVNOG RAVNATELJA -  izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine odnosno za trajanja mandata intendanta

 

            Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17): iz područja društvenih znanosti, studij ekonomije ili prava ili studij menadžmenta u kulturi, 
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na organizacijskim  ili rukovodećim poslovima,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika

 

      2. RAVNATELJA OPERE -  izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine odnosno za trajanja mandata intendanta

 

      Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17): iz umjetničkog područja, glazbena akademija,
 • istaknuti kazališni stvaralac/ glazbeni umjetnik,  
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

(Iznimno, osoba koja je stekla status nacionalnog prvaka opere, a ne ispunjava uvjet stručne spreme, može zasnovati obveznopravni odnos s kazalištem za ravnatelja opere ukoliko udovoljava ostalim propisanim uvjetima.)

 

      3. RAVNATELJA DRAME -  izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine odnosno za trajanja mandata intendanta

 

      Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17): iz umjetničkog područja (akademija dramskih umjetnosti) ili humanističkog područja,
 • istaknuti kazališni stvaralac,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti, 
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

(Iznimno, osoba koja je stekla status nacionalnog prvaka drame, a ne ispunjava uvjet stručne spreme, može zasnovati obveznopravni odnos s kazalištem za ravnatelja drame ukoliko udovoljava ostalim propisanim uvjetima.)

 

      4. RAVNATELJA BALETA -  izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine odnosno za trajanja mandata intendanta

 

      Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17): iz umjetničkog područja, ili da je osobito istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne umjetnosti,
 • istaknuti kazališni stvaralac,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

      5. UPRAVITELJA TEHNIKE –1 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine odnosno za trajanja mandata intendanta

 

            Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17); iz područja tehničkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

 

            Uz prijavu na natječaj kandidatkinje/kandidati dužni su priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjeren preslik),
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, ugovora o autorskom djelu i/ ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo. Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. 
 • dokaz o poznavanju jednoga stranog jezika (preslik indeksa, potvrda, certifikat i sl. uz usmenu provjeru po potrebi).

 

      Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

            Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruju pravo prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor. O vremenu i načinu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

            Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na razgovoru, smatra se da je povukao prijavu.

 

            U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

      Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (naziv radnog mjesta) “.

 

      Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

 

      U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti HNK Split pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

      O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.