Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 17.6.2019.

Natječaj za radno mjesto regulatera rasvjete

Na temelju članka 41. stavka 3. i članka 46. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) i članka 9. i 10.  Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći:

N A T J E Č A J

            za popunjavanje radnog mjesta:

  1. REGULATER RASVJETE –1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 

      dva (2) mjeseca

 

      Uvjeti:

  • SSS, električar ili elektrotehničar,
  • 1 godina radnog iskustva

 

 

 

            Prijavi priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 1 godina radnog iskustva). Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. 

 

     Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

 

            Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti ne temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja biti će podvrgnuti dodatnome testiranju i razgovoru. Vrijeme i način održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici HNK Split najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

            Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao prijavu.

 

      U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

      Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (regulater rasvjete)“.

 

      Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

 

      U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti HNK Split pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

      O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.