Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 16.5.2019.

Natječaj za izbor referenta nabave, knjigovođe kupaca i osnovnih sredstava i elektro-rasvjetljivača

Na temelju članka 41. stavka 3. i članka 46. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) i članka 9. i 10.  Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ

 

 

            za popunjavanje radnog mjesta:

 1. REFERENT NABAVE I - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 

      četiri  (4) mjeseca

 

      Uvjeti:

 • MAG/VSS ili BACC/VŠS, društvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva

 

 1. KNJIGOVOĐA KUPACA I OSNOVNIH SREDSTAVA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca

 

      Uvjeti:

 • BACC/VŠS, studij ekonomije ili SSS, ekonomskog usmjerenja
 • 1 godina radnog iskustva

 

 1. ELEKTRO-RASVJETLJIVAČ II- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca

 

      Uvjeti:

 • KV ili SSS, električar ili elektro tehničar
 • 1 godina radnog iskustva

 

 

            Prijavi priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 1 godina radnog iskustva). Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. 

 

     Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

 

            Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti ne temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor radi provjere sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Poziv na razgovor s kandidatima bit će objavljen na web stranici HNK Split najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

            Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao prijavu.

 

      Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

 

      U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

      Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (naziv radnog mjesta)“.

 

      Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

 

      U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti HNK Split pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

      O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.

 

 

 

Goran Golovko

 

 

v.d. intendanta HNK Split