Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 18.4.2019.

Natječaj za izbor zborovođe / dirigenta zbora

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) i članka 9. i 10.  Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ

 

            za izbor:

            ZBOROVOĐA/DIRIGENT ZBORA –1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

            Uvjeti:

  • MAG/VSS iz umjetničkog područja, glazbena akademija- odsjek zborsko dirigiranje ili neki drugi odsjek glazbene akademije, a da je dokazani glazbeni umjetnik u zborskom dirigiranju,
  • 1 godina radnog iskustva,
  • probni rad 6 mjeseci,
  • aktivno znanje jednog stranog jezika.

 

 

            Prijavi priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrde poslodavca, presliku ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 1 godina radnog iskustva),
  • dokaz o poznavanju stranog jezika (ovjerovljeni preslik indeksa, potvrda ili certifikat o znanju jednog stranog jezika u izvorniku ili ovjerovljenom presliku).

 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji dostave pravodobne i potpune prijave, provest će se postupak polaganja audicije radi provjere posebnih sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Detalji o postupku audicije bit će objavljeni na oglasnoj ploči HNK Split.

 

      Za kandidata koji ne pristupi audiciji smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

     Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

 

            Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslik dokumenata, a kojima se dokazuju okolnosti ne temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (zborovođa/dirigent zbora)“.

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.