Natječaji

Natječaji / Objavljeno: 28.2.2018.

Natječaj za primanje u radni odnos zamjenika koncertnog majstora

Split, 01. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) i članka 9. stavka 4. Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split, Hrvatsko narodno kazalište Split raspisuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos radi obavljanja poslova radnog mjesta:

ZAMJENIK KONCERTNOG MAJSTORA–1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

            Uvjeti:

  • MAG/VSS iz umjetničkog područja, glazbena akademija-odsjek violine,
  • 2 godine radnog iskustva,
  • položena audicija.

rijavi priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  • dokaz o zahtijevanom radnom iskustvu.

            Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji dostave pravodobne i potpune prijave, provest će se postupak polaganja audicije radi provjere posebnih sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Detalji o postupku audicije bit će objavljeni na oglasnoj ploči HNK Split.

Za kandidata koji ne pristupi audiciji smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati (zamjenik koncertnog majstora)“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.