The Statute

Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13), Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split, na prijedlog intendanta, nakon pribavljene suglasnosti Gradskog vijeća Grada Splita KLASA: 612-01/13-02/6, URBROJ: 2181/01-02-13-43 od 25. studenog 2013. godine, na svojoj 68. sjednici dana 04. prosinca 2013. godine donosi:

STATUT HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT

I. UVODNE ODREDBE

Predmet normiranja
Članak 1.

(1) Ovim se Statutom, u skladu sa Zakonom o kazalištima i drugim propisima uređuje status, djelatnost i poslovanje, tijela, unutarnji ustroj, program rada, financiranje rada, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta Split (u daljnjem tekstu: Kazalište).

(2) Izrazi koji se u ovom Statutu navode u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Značajni datumi i događaji
Članak 2.

Za povijest Kazališta od osobitog su značenja:

 • 04. travnja 1891. – polaganje kamena temeljca za izgradnju kazališne zgrade,
 • 06. svibnja 1893. – svečano otvaranje zgrade tadašnjeg Obćinskog kazališta,
 • 01. prosinca 1898. – početak rada prvog profesionalnog ansambla,
 • Sezona 1921./22. – osnivanje prve stalne opere,
 • 01. srpnja 1945. – osnivanje Hrvatskog narodnog kazališta, koje kontinuirano djeluje do danas,
 • 1954. – osnivanje Festivala Splitsko ljeto,
 • 19. svibnja 1980. – svečano otvaranje obnovljene i proširene kazališne zgrade uništene u požaru 17. veljače 1970. godine,
 • 1991. – utemeljenje Festivala Marulićevi dani.

II. STATUSNE ODREDBE

Naziv
Članak 3.

Naziv Kazališta je: Hrvatsko narodno kazalište Split.

Skraćeni naziv Kazališta je: HNK Split.

Članak 4.

U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu te na dvojezičnim izdanjima, može se, uz naziv koji je upisan u sudski registar koristiti i prijevod naziva na engleski jezik: Croatian National Theatre Split ili drugom stranom jeziku.

Sjedište
Članak 5.

Sjedište Kazališta je u Splitu, Trg Gaje Bulata 1.

Status
Članak 6.

(1) Osnivač Kazališta je Grad Split.

(2) Kazalište kao samostalna pravna osoba priprema i organizira te javno izvodi scenska i glazbeno scenska djela, raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela, potrebnim umjetničkim osobljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.

(3) Kazalište je javna ustanova i kazališnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

(4) Kazalište ima status nacionalnoga kazališta.

(5) Kazalište je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem upisa (MBS) 060248622.

(6) Matični broj Kazališta je 03156648, osobni identifikacijski broj 69204356406.

(7) Kazalište je upisano u Očevidnik kazališta koji vodi Ministarstvo kulture u upisnom listu KAZ-043/1.

(8) Kazalište stupa u pravni promet s trećim osobama samostalno. Za preuzete obveze odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obveze Kazališta solidarno i neograničeno.

Djelatnost
Članak 7.

(1) Djelatnost Kazališta je:

 • izvođačka umjetnost - pripremu i izvedbu kazališnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi,
 • organiziranje dramskih, glazbenih i glazbeno - scenskih priredbi u izvođenju gostujućih ansambala, te organizacija kazališnih festivala ˝Splitsko ljeto˝ i ˝Marulićevi dani - Festival hrvatske dramske riječi˝,
 • obrazovanje opernih, dramskih i baletnih umjetnika,
 • pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti - pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti potrebne za izvedbu kazališnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi,
 • rad umjetničkih objekata - rad koncertnih i kazališnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata,
 • izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti,
 • proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa,
 • djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa,
 • umnožavanje snimljenih zapisa,
 • trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama i trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama,
 • trgovina na malo preko pošte i interneta,
 • ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, djelatnosti pripreme i usluživanja pića za potrebe svojih korisnika.

(2) Pored djelatnosti upisanih u sudski registar Kazalište može obavljati i druge djelatnosti, ukoliko služe osnovnoj djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Znak
Članak 8.

(1) Kazalište ima znak.

(2) Znak Kazališta je pravokutnog oblika a čini ga tlocrt Dioklecijanove palače sa stiliziranim suncem u sredini palače i upisanom godinom izgradnje zgrade Kazališta.

(3) Znak Kazališta rabi se na memorandumu Kazališta, kazališnim izdanjima, kao i na drugim primarnim i sekundarnim sredstvima komunikacije. Znak je dopunjen karakterističnom tipografijom sa punim nazivom Kazališta.

(4) O načinu korištenja znaka odlučuje intendant.

Pečat
Članak 9.

(1) Kazalište ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je polukružno velikim štampanim slovima upisano „HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE“ i u sredini „SPLIT“.

(2) Svaki pečat ima svoj redni broj.

(3) Odluku o broju pečata, načinu njihovog korištenja i čuvanja donosi intendant.

Zastupanje i predstavljanje
Članak 10.

(1) Kazalište zastupa i predstavlja intendant.

(2) Intendant je ovlašten u ime Kazališta sklapati ugovore i obavljati druge pravne radnje u vezi s poslovanjem i radom Kazališta u zemlji i inozemstvu, te zastupati Kazalište pred sudovima i tijelima državne vlasti i uprave.

(3) Za sklapanje pravnih poslova kojima se stječu opterećuju ili otuđuju nekretnine i druga imovina čija je pojedinačna vrijednost veća od 300.000 kuna, intendantu je potrebna prethodna suglasnost Kazališnog vijeća, a za pojedinačne vrijednosti koje su veće od 1.000.000 kn potrebna je prethodna suglasnost osnivača.

(4) Intendant može, u okviru svojih ovlasti, dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje ostalih pravnih radnji, kao i za zastupanje pred sudovima i drugim tijelima. Punomoćnik može zastupati Kazalište samo u granicama ovlasti iz punomoći.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO

Unutarnje ustrojstvo
Članak 11.

(1) Kazalište je jedinstvena ustanova u kojoj su svi zaposleni dužni obavljati poslove u svim dijelovima radnog procesa prema uputama i nalozima intendanta, njegovih pomoćnika i voditelja ustrojstvenih cjelina.

(2) Unutarnjim ustrojstvom uspostavljaju se organizacijsko programske cjeline i službe čime se osigurava racionalno i djelotvorno ostvarivanje zadaća Kazališta odnosno kazališnog repertoara.

Organizacijsko programske cjeline i službe
Članak 12.

Organizacijsko programske cjeline Kazališta su:

 1. Uprava
 2. Opera
 3. Drama
 4. Balet
 5. Tehnika

Uređenje unutarnjeg ustrojstva
Članak 13.

(1) Unutarnje ustrojstvo pobliže se uređuje posebnim pravilnikom.

(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka uređuje se ustrojstvo radnih mjesta, uvjeti za obavljanje poslova radnih mjesta i druga pitanja vezana uz unutarnje ustrojstvo i način rada ustrojstvenih organizacijsko programskih cjelina i službi.

IV. UPRAVLJANJE KAZALIŠTEM

1. Intendant kazališta

Opće odredbe
Članak 14.

Voditelj Kazališta je intendant koji upravlja radom Kazališta.

Prava i obveze intendanta
Članak 15.

Intendant:

 1. predstavlja i zastupa Kazalište,
 2. upravlja Kazalištem, organizira i vodi njegov rad i poslovanje,
 3. odgovara za zakonitost rada Kazališta,
 4. organizira i provodi umjetnički program i za njega je odgovoran,
 5. rukovodi Festivalom Splitsko ljeto, zastupa Festival u obavljanju organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova u vezi s njegovim radom, djelovanjem i organiziranjem,
 6. ravnatelj je Festivala hrvatske drame „Marulićevi dani“ i odgovara za njegovu realizaciju,
 7. daje suglasnost na predloženi autorski tim predstave/kazališnog projekta i podjelu uloga, odlučuje o prihvaćanju ili neprihvaćanju troškovnika pojedine predstave/kazališnog projekta, ovlašten je skinuti predstavu na prvom kontinuiranom pokusu ukoliko ocijeni da predstava ne zadovoljava unaprijed zadane kriterije,
 8. predlaže Kazališnom vijeću na usvajanje godišnji program rada i razvoja Kazališta, koji mora biti u skladu s osnovnim programskim i financijskim okvirom kojeg utvrdi Grad Split sukladno odredbama Zakona o kazalištima,
 9. predlaže Kazališnom vijeću na usvajanje financijski plan,
 10. predlaže Kazališnom vijeću na usvajanje godišnji obračun te plan nabave,
 11. u rokovima propisanim zakonom zajedno s poslovnim ravnateljem podnosi Kazališnom vijeću izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja,
 12. najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja osnivaču, te uvijek na njegov zahtjev, uz dostavljeno mišljenje kazališnog vijeća,
 13. obavezno podnosi osnivaču i programsko i financijsko izvješće o ostvarenju kazališne sezone, uz dostavljeno mišljenje kazališnog vijeća
 14. sklapa i raskida ugovore o radu s kazališnim umjetnicima i drugim kazališnim radnicima i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom u prvom stupnju,
 15. iznimno, sklapa ugovor o radu s kazališnim umjetnicima na vrijeme kraće od dvije godine uz obrazloženje i suglasnost Kazališnog vijeća,
 16. daje prethodnu suglasnost kazališnim umjetnicima i drugim kazališnim radnicima zaposlenim u Kazalištu, osim ravnateljima Opere, Drame i Baleta, da mogu obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta,
 17. sklapa u ime Kazališta autorske i druge ugovore,
 18. predlaže Kazališnom vijeću donošenje statuta i drugih općih akata Kazališta,
 19. predlaže Kazališnom vijeću imenovanje i razrješenje pomoćnika – poslovnog ravnatelja, umjetničkih voditelja: ravnatelja Opere, Drame i Baleta, te upravitelja Tehnike,
 20. osigurava rad Kazališnog vijeća,
 21. odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnine u vlasništvu Kazališta uz suglasnost osnivača, bez obzira na njihovu vrijednost,
 22. odlučuje o privremenom korištenju prostora i objekata Kazališta za potrebe državnog protokola i protokola Grada Splita, kao i za održavanje svečanih akademija, obljetnica, gostovanja i dobrotvornih koncerata od interesa za Grad Split,
 23. odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, sklapanju ugovora, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost iznosi do 300.000 kn, preko te vrijednosti do 1.000.000 kn uz suglasnost Kazališnog vijeća, a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača,
 24. određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 25. daje naloge i upute za rad pojedinim radnicima ili grupama za obavljanje određenih poslova,
 26. daje osnivaču prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima u vezi s radom i programom rada Kazališta,
 27. razmatra prijedloge Radničkog vijeća i sindikata u vezi s ostvarivanjem prava radnika,
 28. predlaže mjere u cilju ostvarivanja zacrtane politike Kazališta,
 29. utvrđuje odnosno donosi procedure,
 30. daje izjavu o fiskalnoj odgovornosti,
 31. zajedno s ravnateljem Splitskog ljeta podnosi Festivalskom vijeću izvješće o ostvarivanju programa i financijskog plana Splitskog ljeta,
 32. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Kazališta.

Imenovanje intendanta
Članak 16.

(1) Intendanta Kazališta, nakon provedenog javnog natječaja, na prijedlog Kazališnog vijeća, imenuje Gradsko vijeće Grada Splita, a potvrđuje ministar kulture.

(2) Intendant se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan.

(3) Intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Uvjeti za imenovanje intendanta
Članak 17.

(1) Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba afirmirana na području kulture i umjetnosti, koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13): s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • pet godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti ili 10 godina rada u struci,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

(2) Kandidat za intendanta obavezno podnosi prijedlog četverogodišnjeg programa rada sukladno Zakonu o kazalištima.

Natječaj za imenovanje intendanta
Članak 18.

(1) Natječaj za imenovanje intendanta raspisuje i provodi Kazališno vijeće.

(2) Natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta.

(3) Prije raspisivanja natječaja osnivač Kazališta, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrđuje osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje sukladno Zakonu o kazalištima.

(4) Programski i financijski okvir čine sastavni dio natječaja za imenovanje intendanta i dostupni su kandidatima na uvid.

Članak 19.

(1) Natječaj za imenovanje intendanta objavljuje se u dnevnom tisku i u „Narodnim novinama“, osim dijela koji se odnosi na programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

(2) U javnom natječaju objavljuju se:

 • uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za intendanta,
 • vrijeme na koje se imenuje intendant,
 • isprave i dokumenti kojima kandidati dokazuju ispunjenje uvjeta za intendanta,
 • pravo na uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje, te mjesto i vrijeme u kojem se može ostvariti pravo na uvid za vrijeme natječajnog roka,
 • rok i adresa za dostavu prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i prijedlogom četverogodišnjeg programa rada Kazališta,
 • rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru, ne dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

(3) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

(4) Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta dostavljaju se na adresu Kazališta.

Članak 20.

(1) Nakon proteka natječajnog roka, između kandidata koji ispunjavaju sve uvjete natječaja, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada Kazališta, te obavljenog razgovora s kandidatima, Kazališno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje intendanta.

(2) Prijedlog Kazališnog vijeća za imenovanje, zajedno s natječajnom dokumentacijom Kazališno vijeće u roku od osam dana od isteka natječajnog roka dostavlja Gradskom vijeću Grada Splita na odlučivanje.

(3) Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave po objavljenom natječaju.

Članak 21.

(1) Ako se na natječaj nitko ne prijavi, ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Kazališno vijeće je dužno ponoviti natječaj.

(2) Do imenovanja intendanta, na temelju ponovljenog natječaja Gradsko vijeće Grada Splita može imenovati vršitelja dužnosti intendanta.

Spriječenost
Članak 22.

(1) U slučaju privremene spriječenosti za obavljanje poslova, intendanta zamjenjuje pomoćnik intendanta – poslovni ravnatelj.

Razrješenje prije isteka mandata
Članak 23.

(1) Intendant Kazališta može biti razriješen dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan:

 • na osobni zahtjev,
 • ako osnivač ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješće intendanta te
 • u drugim slučajevima određenima Zakonom.

(2) Prije donošenja odluke o razrješenju, intendantu se mora dati mogućnost očitovanja o razlozima razrješenja.

(3) U slučaju razrješenja intendanta, Gradsko vijeće Grada Splita će imenovati vršitelja dužnosti intendanta, a Kazališno vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati natječaj za imenovanje intendanta.

(4) Razrješenjem intendanta razrješavaju se dužnosti i prestaje rad poslovnom ravnatelju, te umjetničkim voditeljima – ravnatelju Opere, Drame, Baleta i Tehnike sukladno Zakonu.

(5) U slučaju razrješenja intendanta iz stavka 1. alineje 2. ovog članka, Gradsko vijeće Grada Splita može razriješiti i članove Kazališnog vijeća koje je imenovalo.

2. Kazališno vijeće

Sastav
Članak 24.

(1) Kazališno vijeće ima sedam (7) članova od kojih pet (5) članova imenuje Gradsko vijeće Grada Splita iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, jednog (1) člana iz svojih redova biraju kazališni umjetnici, a jedan (1) član bira se iz redova svih zaposlenika.

(2) Mandat članova Kazališnog vijeća traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.

(3) Kazališno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova Kazališnog vijeća.

(4) Prvu konstituirajuću sjednicu Kazališnog vijeća saziva izvršno tijelo osnivača najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja odnosno izbora članova Kazališnog vijeća.

(5) Članove Kazališnog vijeća razrješava tijelo koje ih je imenovalo odnosno izabralo po postupku propisanom za izbor.

Izbor člana iz redova kazališnih umjetnika
Članak 25.

Članove Kazališnog vijeća iz svojih redova biraju kazališni umjetnici tajnim glasovanjem.

Članak 26.

(1) Za provođenje izbora za člana Kazališnog vijeća iz reda umjetnika zaposlenih u kazalištu, intendant imenuje izborni odbor koji ima predsjednika i dva člana.

(2) Odluku o provođenju izbora za člana Kazališnog vijeća iz reda kazališnih umjetnika raspisuje izborni odbor, u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju predsjedniku i članu tog odbora i to najkasnije pet tjedana prije isteka mandata izabranog člana.

(3) HNK Split je dužno u roku od 3 dana od dana primitka zahtjeva predsjednika izbornog odbora dostaviti popis umjetnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa.

(4) Popis radnika umjetnika sadrži redni broj, imena i prezimena radnika umjetnika po abecednom redoslijedu prezimena.

(5) Ako je izborni odbor odredio više biračkih mjesta, popis radnika umjetnika se dostavlja za svako biračko mjesto.

(6) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dana dostavljanja popisa radnika umjetnika utvrditi i na svim oglasnim mjestima objaviti popis birača.

(7) Svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača.

(8) O prigovoru na popis birača izborni odbor je dužan odlučiti u roku od tri radna dana od dana dostavljanja prigovora.

(9) Svaki kazališni umjetnik može predlagati i biti predložen za člana Kazališnog vijeća.

(10) Prijedlozi kandidata se dostavljaju pismeno predsjedniku izbornog odbora, ili se upućuju poštom.

(11) Prijedlogu kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisom kandidata o prihvaćanju kandidature za člana kazališnog vijeća.

(12) Izborni odbor sastavlja listu kandidata koja sadrži redni broj, imena i prezimena kandidata po abecednom redoslijedu prezimena.

(13) Lista kandidata objavljuje se na svim oglasnim mjestima Kazališta, a na dan glasovanja mora biti objavljena u prostoriji, odnosno u prostorijama u kojima se glasuje.

(14) Glasovanje za kandidata za člana Kazališnog vijeća je pravovaljano ako je glasovanju pristupila većina svih kazališnih umjetnika.

(15) Za člana Kazališnog vijeća iz reda kazališnih umjetnika izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova kazališnih umjetnika.

(16) Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji je duže neprekidno zaposlen u Kazalištu.

(17) Postupak izbora provodi se sukladno odredbama Zakona o radu (dalje: Zakona) i Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“ 81/10, dalje: Pravilnika), ukoliko pojedine odredbe Zakona i Pravilnika nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 27.

(1) Predstavnika svih radnika u Kazališno vijeće imenuje i opoziva Radničko vijeće.

(2) Ako Radničko vijeće nije utemeljeno, predstavnika radnika u Kazališno vijeće, između radnika zaposlenih u Kazalištu biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan odredbama Zakona o radu za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Prava i obveze
Članak 28.

(1) Za vrijeme trajanja mandata vanjski član Kazališnog vijeća ne može umjetnički djelovati u Kazalištu.

(2) Članovi Kazališnog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u visini koju odredi osnivač i koja se isplaćuje na njihov teret.

Djelokrug rada
Članak 29.

Kazališno vijeće:

 1. na prijedlog intendanta usvaja godišnji program rada i razvoja Kazališta, koji mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom koje utvrđuje osnivač sukladno odredbama Zakona o kazalištima,
 2. na prijedlog intendanta usvaja financijski plan Kazališta,
 3. na prijedlog intendanta usvaja godišnji obračun te plan nabave,
 4. prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
 5. razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta,
 6. na prijedlog intendanta donosi statut uz suglasnost osnivača i druge opće akte Kazališta,
 7. donosi poslovnik o svom radu,
 8. raspisuje i provodi natječaj za imenovanje intendanta,
 9. predlaže imenovanje i razrješenje intendanta,
 10. razmatra i usvaja izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja koja mu je dužan tromjesečno dostaviti intendant i poslovni ravnatelj,
 11. razmatra i usvaja godišnji obračun, godišnje programsko i financijsko izvješće, kao i izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone te je dužno pisano izvijestiti osnivača o razlozima usvajanja, odnosno neusvajanja izvješća,
 12. daje suglasnost na sklapanje ugovora o radu s kazališnim umjetnicima na godinu dana uz obrazloženje intendanta,
 13. na prijedlog intendanta Kazališta donosi odluku o imenovanju i razrješenju pomoćnika - poslovnog ravnatelja, ravnatelja Opere, Drame i Baleta, te upravitelja Tehnike,
 14. daje suglasnost intendantu, pomoćniku intendanta i umjetničkim voditeljima - ravnateljima Opere, Drame i Baleta da za vrijeme trajanja mandata mogu umjetnički djelovati i obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta,
 15. daje suglasnost intendantu na odluke o ulaganju i nabavi opreme, sklapanje ugovora, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna do 1.000.000,00 kn,
 16. obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća
Članak 30.

(1) Predsjednik Kazališnog vijeća:

 • rukovodi radom Kazališnog vijeća,
 • saziva sjednice Kazališnog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca,
 • predlaže dnevni red, predsjedava i vodi sjednice Kazališnog vijeća,
 • potpisuje zapisnike sa sjednica Kazališnog vijeća,
 • potpisuje odluke Kazališnog vijeća,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom te odlukama Kazališnog vijeća.

(2) Zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim pravima i dužnostima predsjednika Kazališnog vijeća.

Način rada i odlučivanja
Članak 31.

(1) Kazališno vijeće odlučuje o pitanjima iz svoga djelokruga rada na sjednicama.

(2) Sjednice saziva i vodi predsjednik Kazališnog vijeća.

(3) Sjednice Kazališnog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

(4) Predsjednik Kazališnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Kazališnog vijeća na prijedlog intendanta ili najmanje dva člana Kazališnog vijeća pisanim putem. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana, sjednicu saziva predlagatelj.

(5) Sjednica Kazališnog vijeća može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova Kazališnog vijeća.

(6) Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Kazališnog vijeća. Valjanom odlukom smatra se odluka za koju se izjasnilo najmanje četiri člana Kazališnog vijeća. Glasovanje je javno, osim ako Kazališno vijeće ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

(7) O sjednicama Kazališnog vijeća obavezno se sastavlja zapisnik.

(8) U radu sjednice Kazališnog vijeća sudjeluje intendant i poslovni ravnatelj, bez prava glasa.

(9) Na sjednicama Kazališnog vijeća mogu biti prisutne i druge osobe po pozivu predsjednika Kazališnog vijeća, intendanta ili su pozvane po zaključku Kazališnog vijeća. Druge osobe ne sudjeluju u radu sjednice kada Kazališno vijeće donosi odluke.

(10) Detaljnije o načinu rada propisuje se Poslovnikom o radu Kazališnog vijeća.

V. RADNICI S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U KAZALIŠTU

Poslovni ravnatelj, ravnatelji Opere, Drame i Baleta i upravitelj Tehnike
Članak 32.

(1) Radnici s posebnim ovlastima i odgovornostima su: poslovni ravnatelj, ravnatelji Opere, Drame i Baleta, te upravitelj Tehnike.

(2) Poslovni ravnatelj organizira i vodi poslovanje Kazališta, obavlja financijsku kontrolu svih kazališnih programa i projekata, predlaže intendantu mjere da se kazališni program i projekti izvršavaju uvijek i u cijelosti u odobrenim i raspoloživim financijskim okvirima, te zajedno s intendantom odgovara za poslovanje kazališta u skladu s financijskim okvirom i planom.

(3) Ravnatelji Opere, Drame i Baleta rukovode organizacijsko programskom cjelinom kojoj su na čelu, organiziraju rad kazališnih umjetnika, stručnog i pomoćnog osoblja raspoređenih na rad u odnosnu organizacijsko programsku cjelinu, te odgovaraju za umjetničku razinu produkcije, organizirajući sve pretpostavke za realizaciju repertoara te cjeline.

(4) Upravitelj Tehnike rukovodi Tehnikom i odgovoran je za tehničku pripremu i izvedbu programa Kazališta, proizvodnju, održavanje, prijevoz i pohranu scenske i kostimske opreme, kao i poslove održavanja postrojenja i opreme.

Uvjeti za imenovanje
Članak 33.

Za poslovnog ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13): iz područja društvenih znanosti, studij ekonomije ili prava ili studij menadžmenta u kulturi,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na organizacijskim ili rukovodećim poslovima,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

Članak 34.

(1) Za ravnatelja Opere imenuje se osoba iz reda istaknutih kazališnih stvaralaca koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13): iz umjetničkog područja, glazbena akademija,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

(2) Iznimno, osoba koja je stekla status nacionalnog prvaka opere, a ne ispunjava uvjet stručne spreme, može zasnovati obveznopravni odnos s kazalištem za ravnatelja opere ukoliko udovoljava ostalim propisanim uvjetima.

Članak 35.

(1) Za ravnatelja Drame imenuje se osoba iz reda istaknutih kazališnih stvaralaca koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13): iz umjetničkog područja (akademija dramskih umjetnosti) ili humanističkog područja,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

(2) Iznimno, osoba koja je stekla status nacionalnog prvaka drame, a ne ispunjava uvjet stručne spreme, može zasnovati obveznopravni odnos s kazalištem za ravnatelja drame ukoliko udovoljava ostalim propisanim uvjetima.

Članak 36.

Za ravnatelja Baleta imenuje se osoba iz reda istaknutih kazališnih stvaralaca koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13): iz umjetničkog područja, ili da je osobito istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne umjetnosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

Članak 37.

Za upravitelja Tehnike može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13): iz područja tehničkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

Imenovanje i razrješenje
Članak 38.

(1) Radnike s posebnim ovlastima i odgovornostima imenuje i razrješava Kazališno vijeće na prijedlog intendanta, na određeno vrijeme u trajanju mandata intendanta koji je predložio njihovo imenovanje.

(2) Poslovni ravnatelj, ravnatelji Opere, Drame i Baleta i upravitelj Tehnike mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani:

 • na osobni zahtjev,
 • ako ne provode umjetničku i poslovnu politiku intendanta,
 • kada su međusobni odnosi takvi da onemogućuju daljnju suradnju,
 • kada djeluju suprotno nalozima intendanta,
 • u drugim slučajevima određenim Zakonom.

(3) Razrješenjem intendanta osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima razrješuju se dužnosti i prestaje im rad.

VI. KAZALIŠNI RADNICI

Opća odredba
Članak 39.

Kazališnu djelatnost obavljaju:

 • kazališni umjetnici, te
 • drugi kazališni radnici

1. Kazališni umjetnici

Zasnivanje radnog odnosa kazališnih umjetnika
Članak 40.

(1) Kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos u Kazalištu ugovorom o radu na određeno ili neodređeno vrijeme.

(2) S kazališnim umjetnicima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme u pravilu na četiri godine, a prema potrebi projekta ili programa i na kraće razdoblje, ali ne kraće od dvije godine. Iznimno, ugovor o radu može se zaključiti i na godinu dana uz obrazloženje intendanta i suglasnost Kazališnog vijeća.

(3) Kazališni umjetnici koji čine kolektivna umjetnička tijela orkestra, zbora i baleta zasnivaju radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme.

(4) Članovi kolektivnih umjetničkih tijela iz stavka 3. ovoga članka mogu se javljati na natječaj i pristupati audiciji za pojedine projekte ili programe koje raspisuje Kazalište.

(5) Kazališnim umjetnicima iz stavka 3. ovoga članka nakon položene audicije i pokusnog rada od godine dana, ako zadovolje, intendant je dužan ponuditi ugovor o radu na četiri godine.

(6) Koji se kazališni radnici smatraju kazališnim umjetnicima, utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kazališta sukladno pravilniku ministra kulture.

(7) Pravilnikom iz prethodnog stavka utvrđuju se uvjeti za zaključivanje ugovora o radu s kazališnim umjetnicima.

Članak 41.

Kazališni umjetnici radni odnos zasnivaju po pozivu ili na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.

Članak 42.

(1) Natječaj treba sadržavati:

 • puni naziv i sjedište Kazališta,
 • radno mjesto za koje se zasniva radni odnos,
 • uvjete koje kazališni umjetnik treba ispuniti,
 • isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta,
 • vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu,
 • rok za podnošenje prijava.

(2) Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

(3) Sudionike natječaja koji nisu izabrani, Kazalište o tome obavještava i vraća im natječajnu dokumentaciju.

Audicija
Članak 43.

(1) Svi kazališni umjetnici prijavljeni na natječaj ili po pozivu dužni su pristupiti audiciji.

(2) Audiciju provodi audicijsko povjerenstvo koje imenuje intendant na način propisan posebnim općim aktima Kazališta.

(3) Ugovor o radu može se zaključiti s kazališnim umjetnicima ako zadovolje na audiciji.

Zaključivanje novog ugovora o radu
Članak 44.

(1) S kazališnim umjetnicima s kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme može se po njegovom isteku zaključiti novi ugovor o radu bez raspisivanja natječaja.

(2) Kazališni umjetnici s kojima se neće zaključiti novi ugovor o radu obavezno se o tome pisano izvješćuju najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovora o radu. U istom roku kazališnom se umjetniku može ponuditi ugovor o radu za obavljanje drugih poslova i zadaća sukladno njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

(3) Baletnom kazališnom umjetniku nakon 16 godina, a ostalim umjetnicima nakon 20 godina rada u Kazalištu intendant je dužan ponuditi ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

(4) Kazališnom umjetniku koji čine kolektivna umjetnička tijela orkestra, zbora i baleta, nakon četverogodišnjeg ugovora o radu, intendant može ponuditi ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Status nacionalnog prvaka
Članak 45.

(1) Nacionalnim prvakom opere, drame i baleta može postati osobito istaknuti kazališni umjetnik.

(2) Status nacionalnog prvaka dodjeljuje ministar kulture na prijedlog stručnog povjerenstva koje se osniva pri Ministarstvu kulture.

(3) Sredstva za plaću nacionalnog prvaka osigurava osnivač Kazališta sukladno posebnom propisu.

2. Drugi kazališni radnici

Članak 46.

Drugi kazališni radnici radni odnos zasnivaju zaključivanjem ugovora o radu sukladno Zakonu o radu, kolektivnom ugovoru i općim aktima Kazališta.

3. Vanjski suradnici

Angažiranje vanjskih suradnika i umjetnika
Članak 47.

Kazalište može za izvođenje i ostvarivanje pojedinih dijelova kazališnog programa angažirati vanjske suradnike i umjetnike.

4. Sprječavanje natjecanja kazališnog radnika s kazalištem

Članak 48.

(1) Kazališni umjetnici i drugi kazališni radnici zaposleni u Kazalištu mogu, uz prethodnu pisanu suglasnost intendanta, obavljati izvan Kazališta umjetničke poslove odnosno poslove iz djelatnosti koju obavlja Kazalište. Suglasnost mora sadržavati uvjete obavljanja odobrenih poslova.

(2) Intendant, pomoćnik intendanta i umjetnički voditelji – ravnatelji, mogu obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta uz prethodnu pisanu suglasnost Kazališnog vijeća. Suglasnost mora sadržavati uvjete obavljanja odobrenih poslova.

(3) Osobe koje su radnici Kazališta na temelju ugovora o radu zaključenog na dulje od godine dana, ne mogu biti osnivači ni ravnatelji privatnog kazališta i privatne kazališne družine. Osoba koja se zaposli u Kazalištu na dulje od godine dana, dužna je u roku od 15 dana odreći se prava upravljanja ili prenijeti osnivački udio u privatnom kazalištu ili privatnoj kazališnoj družini.

VII. PROGRAM RADA KAZALIŠTA

Program rada
Članak 49.

(1) Program rada Kazališta usvaja Kazališno vijeće na prijedlog intendanta.

(2) Program rada Kazališta, koji se financira kao javna potreba u području kulture, utvrđuje se u skladu sa kriterijima i standardima i sukladno četverogodišnjem programu rada Kazališta na temelju kojeg je intendant imenovan.

(3) Program rada Kazališta obuhvaća:

 • program koji proizlazi iz statusa Kazališta kao nacionalnog kazališta,
 • program koji Republika Hrvatska i Grad Split utvrde kao javnu potrebu u kulturi,
 • posebni programi koji se odnose na manifestacije i festivale te potrebe protokola osnivača, održavanje svečanih akademija, obljetnica, gostovanja i dr.

VIII. SREDSTVA ZA RAD KAZALIŠTA

Sredstva za rad
Članak 50.

(1) Sredstva za rad Kazališta čine stvari, prava i novčana sredstva.

(2) Sredstvima Kazališta upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima Kazališta.

Sredstva za rad koje osigurava osnivač
Članak 51.

Sredstva za rad koja se osiguravaju u proračunu Grada Splita sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana uključuju:

 • sredstva za program (plaće i honorari, te troškovi opreme i izvođenja programa),
 • sredstva za materijalne izdatke (tekući izdaci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova),
 • te sredstva za investicije i investicijsko održavanje.

Drugi izvori financiranja
Članak 52.

Sredstva za rad Kazališta osiguravaju se iz:

 • proračuna Republike Hrvatske i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu u kojem program utvrde kao javnu potrebu,
 • vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti,
 • zaklada, sponzorstva, darova i
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Raspodjela sredstava
Članak 53.

(1) Sredstva Kazališta upotrebljavaju se samo za namjene iz djelatnosti Kazališta utvrđene zakonom ostalim aktima donesenim na temelju zakona i programom rada Kazališta.

(2) Sredstva iz državnog proračuna i proračuna Grada Splita mogu se upotrebljavati samo za namjene za koje su dodijeljena i uz primjenu propisa koji uređuju proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Financijski plan
Članak 54.

(1) Financijsko poslovanje vodi se u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

(2) Financijsko poslovanje Kazališta obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i sredstvima Kazališta te o sastavljanju periodičnog i zaključnog godišnjeg obračuna.

(3) Kazalište ima obvezu donošenja Financijskog plana prije početka godine na koju se plan odnosi.

(4) Financijski plan sastoji se od plana prihoda i rashoda, te posebnog dijela financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

(5) Ako ne postoje uvjeti da intendant donese financijski plan u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi privremeni financijski plan za najdulje tri mjeseca poslovanja Kazališta.

(6) Financijski plan i privremeni financijski plan predlaže intendant, a usvaja Kazališno vijeće.

(7) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je intendant Kazališta.

(8) Intendant može ovlastiti pomoćnika – poslovnog ravnatelja za izvršenje financijskog plana Kazališta da ga zamjenjuje u naredbodavnim pravima i dužnostima za izvršenje financijskog plana Kazališta.

(9) Računovodstvenu i financijsku dokumentaciju, sukladno ovlaštenju, potpisuje voditelj Službe računovodstva.

Financijska odgovornost
Članak 55.

Sukladno važećim propisima, za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava u okviru financijskim planom utvrđenih sredstava odgovoran je intendant Kazališta.

IX. IZVJEŠĆIVANJE O PROGRAMSKOM I FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Članak 56.

(1) Intendant i poslovni ravnatelj dužni su Kazališnom vijeću tromjesečno podnositi izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja.

(2) Kazališno vijeće razmatra i usvaja godišnje programsko i financijsko izvješće, kao i izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone. Kazališno vijeće dužno je pisano izvijestiti osnivača o razlozima usvajanja, odnosno neusvajanja izvješća.

Članak 57.

(1) Intendant je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja osnivaču, te uvijek na zahtjev osnivača.

(2) Osim izvješća iz stavka 1. ovoga članka, osnivaču intendant obvezno podnosi i programsko i financijsko izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone.

(3) Uz izvješća iz stavka 1. i 2. ovog članka, osnivaču se obvezno dostavlja mišljenje Kazališnog vijeća.

Članak 58.

(1) Ako osnivač ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješće, intendant može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata.

(2) U slučaju razrješenja iz stavka 1. ovoga članka, osnivač može razriješiti i članove Kazališnog vijeća koje je imenovao.

X. JAVNOST RADA

Javnost rada
Članak 59.

(1) Rad Kazališta je javan.

(2) Kazalište je obvezno pravodobno obavještavati javnost, korisnike svojih usluga, građane, pravne osobe i druge o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga u obavljanju kazališne djelatnosti, o pripremi i ostvarenju kazališnog repertoara, te im sukladno tome davati potrebne podatke i upute.

(3) Kazalište je obvezno davati izvješća sredstvima javnog priopćavanja o obavljanju kazališne djelatnosti, osobito o pripremi i ostvarivanju kazališnog repertoara.

(4) Za javnost rada Kazališta odgovoran je intendant.

(5) Samo intendant Kazališta i radnici koje on ovlasti mogu putem tiska, radija i televizije izvještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Kazališta.

Dostupnost informacija
Članak 60.

Radi osiguranja dostupnosti informacija zainteresiranim osobama, Kazalište imenuje osobu za dostupnost informacija, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Poslovna tajna
Članak 61.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Kazališta, ili bi štetilo interesu i ugledu radnika Kazališta. Koje isprave i podaci čine poslovnu tajnu određuje se pravilnikom kojeg donosi Kazališno vijeće na prijedlog intendanta.

(2) Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu drugim osobama priopćavati intendant i osobe koje on ovlasti.

(3) Osobni podaci radnika, vanjskih suradnika i pretplatnika štite se temeljem odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, isti se vode unutar registara osobnih podataka, a intendant svojom odlukom imenuje odgovornu osobu za vođenje, upis i obradu podataka u pojedinom registru.

Dokumentacija
Članak 62.

Kazalište je dužno čuvati dokumentaciju, registraturno i arhivsko gradivo u skladu s propisima o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima.

XI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 63.

(1) Radnici Kazališta imaju pravo i obvezu osigurati uvjete za čuvanje i razvitak prirodnih i radom stvorenih vrijednosti okoliša, te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

(2) Zaštita okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Kazališta.

(3) O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš, svaki je radnik obavezan upozoriti intendanta Kazališta.

(4) Radnik može odbiti izvršenje poslova kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

XII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 64.

(1) U Kazalištu se sukladno odredbama Zakona o radu, kolektivnog ugovora te Pravilnika o radu i drugim općim aktima Kazališta osiguravaju uvjeti za rad Sindikata, kao i ostvarivanje njihovih prava.

(2) Sindikalna podružnica može podnositi intendantu prijedloge, mišljenja i primjedbe u svezi s ostvarivanjem prava radnika.

(3) Intendant je dužan očitovati se o prijedlozima, mišljenjima i primjedbama iz stavka 2. ovog članka te izvijestiti njihovog podnositelja o svom stajalištu i poduzeti druge mjere sukladno odredbama zakona i kolektivnog ugovora.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Statut
Članak 65.

(1) Opći akti Kazališta su: statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Kazališta.

(2) Statut je temeljni opći akt Kazališta.

(3) Statut na prijedlog intendanta uz prethodnu suglasnost osnivača donosi Kazališno vijeće.

(4) Sve ostale opće akte na prijedlog intendanta donosi Kazališno vijeće i isti ne mogu biti suprotni Statutu.

Stupanje na snagu i primjena
Članak 66.

Statut i opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Kazališta i stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja, a iznimno ako je to propisano općim aktom danom objave na oglasnoj ploči.

XIV. NADZOR

Članak 67.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Kazališta obavlja Ministarstvo kulture.

(2) Nadzor nad financijskim poslovanjem Kazališta obavlja nadležno tijelo državne uprave, odnosno tijelo revizije.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

(1) Opći akti Kazališta uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Temeljem odredbi Zakona o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06 i 121/13), kao i odredbe članka 27. ovog Statuta, izvršit će se izbor jednog člana Kazališnog vijeća iz redova svih zaposlenika Hrvatskog narodnog kazališta Split u roku ne dužem od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 69.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog narodnog kazališta Split, Klasa:612-01/07-01/121, Urbroj: 2181/01-1107-12 od 2. srpnja 2007. godine, te njegove izmjene i dopune broj: 01-540/10 od 6. travnja 2010. godine i broj: 01- 1730/10. od 04. studenog 2010. godine, kao i Pročišćeni tekst Statuta broj: 01-366/11. od 01. travnja 2011. godine.

Članak 70.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Kazališta.

PREDLAGATELJ:
Intendant
Tonći Bilić

DONOSITELJ:
Kazališno vijeće, predsjednica
Gorana Lepetić

Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Kazališta dana 04. prosinca 2013. godine te stupa na snagu dana 12. prosinca 2013. godine.